Zaklików, dnia 2017.06.26

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR FCH 001/2017

W dniu 20.06.2017 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę urządzenia do nagrzewania indukcyjnego materiału wsadowego do kucia w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach projektu pt. "Uruchomienie produkcji nowej generacji wielkogabarytowych elementów złącznych dla przemysłu motoryzacyjnego do zastosowania w pojazdach specjalnych" w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP

W wyniku analizy otrzymanych ofert jako potencjalnego Dostawcę wybrano firmę:
TERMETAL - Andrzej Zborowski, ul. Graniczna 7, 41-940 Piekary Śląskie, którą zaproszono do dalszych rokowań – negocjacji.

Dziękujemy za złożone oferty. Poniżej informacja do pobrania w formie PDF.
Informacja o wyniku postępowania ofertowego


Zaklików, dnia 2017.05.31

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FCH 001/2017

W załączonych dokumentach składamy zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia do nagrzewania indukcyjnego materiału wsadowego do kucia w ramach projektu pt.: „Uruchomienie produkcji nowej generacji wielkogabarytowych elementów złącznych dla przemysłu motoryzacyjnego do zastosowania w pojazdach specjalnych”, o którego dofinansowanie ubiega się Zamawiający w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie
Typ: 1 Rozwój MŚP

Zapytanie ofertowe
Załącznik Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym


Zaklików, dnia 2016.12.02

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Informacja o wyniku postępowania ofertowego


Zaklików, dnia 2016.11.23

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FCN 001/2016

W załączonych dokumentach (3 pozycje) składamy zapytanie ofertowe na wykonanie usługi badawczej polegającej na opracowaniu innowacyjnej technologii produkcji wielkogabarytowych śrub z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym (imbusowym) na poziomie TRL 8 umożliwiającym wdrożenie w przedsiębiorstwie w ramach projektu, o którego dofinansowanie ubiega się nasza firma w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw", Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 Formularz ofertowy
Załącznik 2 Oświadczenia

  © HSW-FEZ FASTEC Sp. z o.o. Rzetelna Firma KRD Start     ::     O firmie     ::     Oferta     ::     Usługi     ::     Katalog wyrobów     ::     Polityka jakości     ::     Kontakt e-mail: info@fastec.pl