HSW-Fabryka Elementów Złącznych FASTEC Sp. zo.o. realizuje  projekt innowacyjny pt.:

"Uruchomienie produkcji nowej generacji wielkogabarytowych elementów złącznych dla przemysłu motoryzacyjnego do zastosowania w pojazdach specjalnych"

Projekt nr RPPK.01.04.01-18-0061/17 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa nr I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP

CELE PROJEKTU:
Przedmiotem projektu jest zakup elementów linii technologicznej, które są niezbędne do uruchomienia produkcji nowej generacji elementów złącznych dla przemysłu motoryzacyjnego do zastosowania w pojazdach specjalnych. Cechą charakterystyczną nowych wyrobów są istotnie podwyższone wartości uzyskiwanych parametrów jakościowych, w tym własności mechanicznych, stopnia odwęglenia materiału oraz jakości powierzchni. Wyżej wymienione wyroby będą spełniały znacznie zwiększone wymagania w zakresie: udarności KV, wydłużenia po zerwaniu Af (cała śruba), wartości odwęglenia /nawęglenia badanego metodą mikrotwardości oraz dopuszczalnych wielkości nieciągłości powierzchniowych przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich pozostałych kryteriów odbiorowych zgodnie z normami europejskimi. Zakupione urządzenia mają zapewnić możliwość uruchomienia seryjnej produkcji wielkogabarytowych śrub w zakresie wymiarowym od M27 do M64, o długościach całkowitych do L=350 mm i klasach wytrzymałości 8.8, 10.9 i 12.9.

ZAKRES BADAŃ:
Osiągnięcie celów założonych w projekcie wymaga wykonania  badań uwzględniających wiele aspektów. W związku z tym zaplanowane prace obejmują pięć zadań:

Powyższy zakres inwestycji określono w oparciu o wyniki projektu badawczo – rozwojowego zrealizowanego przez Wnioskodawcę.

PLANOWANE EFEKTY:
Efektem wdrożenia będzie opracowanie nowej, kompleksowej technologi uwzględniającej całościowo proces technologiczny produkcji śrub wielkogabarytowych w pełnym zakresie wymiarowym od M27 do M64.  Opracowane i zweryfikowane rozwiązania pozwolą na uruchomienie produkcji wyrobów, które charakteryzują się nowością ze względu na posiadane nowe cechy i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych w skali świata, stosowanych w okresie do 3 lat. Realizacja niniejszego projektu pozwoli na poprawę konkurencyjności i rentowności obecnie wytwarzanych elementów złącznych oraz rozszerzenie asortymentu produkcji o największe rozmiary śrub.
W konsekwencji możliwe będzie zdobycie nowych klientów w sektorach przemysłu motoryzacyjnego.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 728 360,83 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 331 405,48 PLN