HSW-Fabryka Elementów Złącznych FASTEC Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt.:
„Dotacja na kapitał obrotowy dla HSW-Fabryka Elementów Złącznych FASTEC Sp. z o.o.”
Projekt nr POPW.01.05.00-18-0344/20 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.5: Dotacje na kapitał obrotowy.
KRÓTKI  OPIS  PROJEKTU:
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19.

    WYDATKI KWALIFIKOWALNE: 232 329,75 PLN                                DOFINANSOWANIE: 232 329,75 PLN