HSW-Fabryka Elementów Złącznych FASTEC Sp. z o.o. realizuje projekt pt.:

„Nowa generacja elementów złącznych dla przemysłu naftowego, gazowego i petrochemicznego”

Projekt nr POIR.03.02.02-00-1674/19-00 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

CELE  PROJEKTU:
Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji elementów złącznych do najbardziej odpowiedzialnych zastosowań w przemyśle naftowym, gazowym i petrochemicznym. W rezultacie realizacji projektu nastąpi uruchomienie nowej generacji wyrobów charakteryzujących się nowymi cechami
i funkcjonalnościami w porównaniu do dotychczas wytwarzanych, w tym:

ZAKRES  PROJEKTU:
Osiągnięcie celów określonych w projekcie wymaga realizacji szeregu zadań inwestycyjnych oraz prac wdrożeniowych. Zakład posiada obecnie infrastrukturę i wyposażenie niezbędne do produkcji elementów złącznych dla różnych gałęzi przemysłu. W oparciu o wyniki prac rozwojowych zaplanowano zainstalowanie i uruchomienie dodatkowych urządzeń i aparatury oraz wykonania prac adaptacyjnych części hal na potrzeby wdrożenia nowej technologii. Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach niniejszego projektu obejmuje wykonanie następujących zadań inwestycyjnych:

EFEKT WDROŻENIA;
Efektem wdrożenia będzie wprowadzenie na rynek innowacji produktowej – nowych wyrobów spełniających bardzo wysokie wymagania w zakresie odporności na pękanie i odporności korozyjnej, których obecnie nie wytwarza się na terenie Kraju.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 049 600,00 PLN                
WYDATKI KWALIFIKOWALNE: 911 900,00 PLN 
DOFINANSOWANIE: 547 140,00 PLN