HSW-Fabryka Elementów Złącznych FASTEC Sp. zo.o. realizuje  projekt innowacyjny pt.:

"Zakup elementów linii produkcyjnej na potrzeby wdrożenia technologii wytwarzania wielkogabarytowych śrub imbusowych z zastosowaniem specjalnego przyrządu do kształtowania precyzyjnego"

Projekt nr POIR.02.03.02-18-0027/18-00 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw. Poddziałanie 2.3.2: Bony na innowacje dla MŚP II Etap inwestycyjny

CELE PROJEKTU:
Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji  wielogabarytowych śrub imbusowych z zastosowaniem specjalnego przyrządu do kształtowania precyzyjnego. Realizacja niniejszego projektu pozwoli na rozszerzenie asortymentu produkcji o największe rozmiary śrub w zakresie wymiarowym od M48 do M64 i długościach trzpieni do 410 mm, których obecnie nie wytwarza się w Zakładzie.

ZAKRES PROJEKTU:
Projekt (II etap wdrożenia), obejmuje implementację technologii produkcji śrub o największych rozmiarach od M48 do M64 i długości trzpieni do 410 mm, których do tej pory nie wytwarzano w Zakładzie. Tego  rodzaju wyroby, ze względu na duże gabaryty  i niewielkie serie zamówień, wykonuje się na świecie najczęściej poprzez obróbkę mechaniczną z pełnego pręta o średnicy łba śruby. Dla realizacji celów projektu niezbędny jest zakup środków trwałych takich jak:
- centrum frezarskie CNC i elektrodrążarka drutowa do wykonania specjalistycznych narzędzi do kucia śrub wielkogabarytowych,
- tokarka CNC do wykonywania obróbki mechanicznej materiału wsadowego do kucia,
- tokarka CNC dedykowana do nacinania gwintów i finalnej obróbki śrub imbusowych.

EFEKT WDROŻENIA:
Efektem wdrożenia będzie uruchomienie produkcji elementów złącznych charakteryzujących się ciągłym układem włókien w obszarze przejścia łba w trzpień śruby i bardzo wysoką jakością.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 714 630,00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 348 600,00 PLN