HSW-Fabryka Elementów Złącznych FASTEC Sp. zo.o. realizuje  projekt innowacyjny pt.:

„Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji wielkogabarytowych śrub imbusowych z zastosowaniem specjalnego przyrządu do kształtowania precyzyjnego"

Projekt nr POIR.02.03.02-18-0034/16 realizowany jest w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa 2 „Wsparcie otoczenia  i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”

CELE PROJEKTU:
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii produkcji wielkogabarytowych śrub z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym (imbusowym) z zastosowaniem specjalnego przyrządu do kształtowania precyzyjnego.

ZAKRES BADAŃ:
Osiągnięcie celów założonych w projekcie wymaga wykonania  badań uwzględniających wiele aspektów. W związku z tym zaplanowane prace obejmują trzy zasadnicze obszary:

 Rozwiązania te zostaną zweryfikowane w oparciu o badania jakościowe partii próbnej prototypowych śrub imbusowych wykonanych w ramach prac rozwojowych.

PLANOWANE EFEKTY:
Efektem wdrożenia będzie istotna poprawa jakości śrub w zakresie struktury i własności mechanicznych, w tym w szczególności wytrzymałości zmęczeniowej. Rezultatem będzie także: zmniejszenie  materiałochłonności  produkcji,  zwiększenie wydajności  kucia i  obróbki
mechanicznej, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przy nagrzewaniu do kucia. Realizacja niniejszego projektu pozwoli na poprawę konkurencyjności i rentowności obecnie wytwarzanych elementów złącznych oraz rozszerzenie asortymentu produkcji o największe rozmiary śrub z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym. W konsekwencji możliwe będzie zdobycie nowych klientów w sektorach: maszynowym, energetycznym , wydobycia ropy i gazu oraz poszerzenie rynków zbytu.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 227 550 , 00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 129 500 , 00 PLN